Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Sài Gòn Web


Nhà đóng góp hàng đầu của AdWords – Top Contributors (Phạm Văn Tuất) là thành viên tích cực, và được công nhận cho những hỗ trợ tuyệt vời mà họ đã cung cấp cho cộng đồng AdWords. Những người đứng đầu cộng đồng của chúng tôi chọn họ và trao cho họ danh hiệu này bởi vì chúng tôi nghĩ họ hoạt động tích cực, hữu ích, có hiểu biết và thân thiện. Danh hiệu Top Contributor này không phải ai chúng tôi cũng trao tặng…

Xem chi tiết